Regelgeving

Elk nieuw te bouwen of te verbouwen bouwwerk dient te voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Bij het indienen van een bouwaanvraag moet dit worden aangetoond. Hieronder enkele van de onderdelen die aan bod komen bij de bouwbesluittoets:
       

Ruimtedifferentatie

(BB Hfst. "Bruikbaarheid)

   

Veel van de eisen uit het bouwbesluit zijn gerelateerd aan de grootte van het gebruiksoppervlak van een bepaalde gebruiksfunctie. Dit oppervlak moet op haar beurt worden ingedeeld in verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten, badruimten en verkeersruimten. Middels schematische tekeningen wordt de indeling met de bijbehorende vierkante meters inzichtelijk gemaakt.
       
 

Daglichttoetreding

(BB Hfst. "Gezondheid" )

 
Elk verblijfsgebied en de zich daarin bevindende verblijfsruimten dienen voldoende daglicht te ontvangen. Middels een berekening volgens de norm wordt bepaald of de daglichtopeningen groot genoeg zijn.

       
      (BB Hfst. "Gezondheid")

Luchtverversing

 

Ventilatielucht kan worden toegevoerd middels gevelroosters of inblaasventielen. Afvoer gebeurt vrijwel altijd middels afzuigventielen. Op basis van het gekozen systeem en de debieteisen per ruimte wordt een ventilatiebalans voor de gehele woning opgesteld.
       
     

  (BB Hfst. "Energiezuinigheid")

Energieprestatie

Middels normsoftware wordt de energieprestatiecoefficient (EPC)van het gebouw bepaald. Afhankelijk van de gebruiksfunctie (woning, utiliteit of combinatie) moet worden voldaan aan de eis. Bij woningen zijn meestal aanvullende energiebesparende maatregelen nodig, zoals gebalanceerde ventilatie of douchewarmteterugwinning. Ook kan voor specifieke energiezuinige producten een lagere EPC worden aangetoond met behulp van een herberekeningsprogramma.

 

       

Veiligheid

(BB Hfst. "Veiligheid")

   

 

Een gebouw moet veilig zijn om in te kunnen verblijven en in geval van calamiteiten te kunnen verlaten. Naast de sterkte van de draagconstructie spelen ook trappen, vloerafscheidingen en inbraakwerendheid een rol. In geval van brand moeten zowel de brand als de rookontwikkeling kunnen worden beperkt, worden bestreden en ontvlucht kunnen worden.
       
 

Geluidwering

(BB Hfst. "Gezondheid" )

 
Men wil geen overlast ondervinden van geluid vanuit andere verblijfsgebieden, van installaties of van buitenaf. Binnen is dit op te lossen met goed gekozen scheidingsconstructies. Specifiek geluid van buitenaf vergt een studie van zowel de geluidsbron als de gevelopbouw. Meestal wordt hiervoor een specialistisch bureau ingeschakeld.